Szanowny Kliencie  

od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.
 


W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez DTP-SOFT Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisów i systemów DTP-SOFT. Dlatego zanim rozpoczniesz korzystanie z naszych stron i platform, prosimy Cię o zapoznanie z poniższymi informacjami. 

​​​​​​​Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Twoją prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych

DTP-SOFT Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdrój (34-700), przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14a/3 („My“ lub „DTP-SOFT“), jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas realizacji zamówienia w szczególności: 

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko, 
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji zamówienia oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków DTP-SOFT przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych  
 • ochrony praw DTP-SOFT zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

DTP-SOFT może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi DTP-SOFT ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków DTP-SOFT przewidzianych prawem, ochrony praw DTP-SOFT zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu DTP-SOFT w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności DTP-SOFT może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak:banki, firmy wspierające rozliczenia elektroniczne, firmy zbierające opinie, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z DTP-SOFT umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez DTP-SOFT.
 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

DTP-SOFT zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez DTP-SOFT a i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i DTP-SOFT.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od DTP-SOFT potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. DTP-SOFT dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, DTP-SOFT może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a DTP-SOFT ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, DTP-SOFT wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez DTP-SOFT oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na DTP-SOFT może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych DTP-SOFT Sp. z o.o., pod adresem: Rabka-Zdrój (34-700), ul. Marszałka Piłsudskiego4a/3, tel. + 48 182677969 lub pod adresem e-mail info@dtpsoft.pl

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

 

1. Postanowienia ogólne


1.1 Ujęta w nniniejszym dokumencie polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych a w szczególności danych osobowych Użytkowników, przez administratora tych danych, czyli DTP-SOFT Sp.z o.o. zwanym dalej Sprzedawcą.

1.2 Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Sklepu.

1.3 Sprzedawca prowadząc sklep internetowy NAVISYSTEMS.PL dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności oraz informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników. Informacje te a w szczególności dane osobowe Użytkowników są należycie zabezpieczone. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników, Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

1.4 Użytkownik sklepu w każdym momencie może zwrócić się do Sprzedawcy o usunięcie udostępnionych danych osobowych z bazy Sprzedawcy, co skutkuje natychmiastowym zaprzestaniem ich przetwarzania w celach zgodnych z Regulaminem Sklepu.


2. Dane osobowe


2.1 Podczas korzystania ze sklepu internetowego NAVISYSTEMS.PL, Użytkownik zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych w momencie gdy:


a) dokonuje rejestracji konta w sklepie internetowym NAVISYSTEMS.PL,
b) wyraża chęci otrzymywania newslettera od Sprzedawcy (adres e-mail),
c) składa zamówienie na towar znajdujący się w sklepie internetowym (dane potrzebne do zrealizowania wysyłki.


2.2 Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są tylko w celach wskazanych w Regulaminie Sklepu, czyli na potrzeby świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych zgodnych z zakresem funkcjonowania Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w sklepie internetowego NAVISYSTEMS.PL.

2.3 W przypadku danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi i podających swoje dane osobowe w formularzu zamieszczonym na stronach sklepu internetowego NAVISYSTEMS.PL, podmiotem archiwizującym te dane osobowe jest DTP-SOFT Sp.z o.o., z siedzibą w Rabce Zdrój (34-700 Rabka Zdrój, Ul. Marszałka Piłsudskiego 4A/3), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375843, NIP 5213591080.

2.4 Dane osobowe Użytkowników nabywających towary w sklepie internetowym NAVISYSTEMS.PL, niezbędne do zrealizowania dostawy, są przekazywane podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów (firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, etc) na potrzeby dostarczenia towaru/usługi do Nabywcy.

3. Ciasteczka (cookies)

5.1 Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które firma DTPSOFT wykorzystuje do identyfikacji użytkowników odwiedzających stronę internetową sklepu, a tym samym usprawnienia dokonywania zakupów. W ten sposób działa na przykład funkcja „Koszyka” i jego możliwość „zapamiętywania”. Pliki cookie są zapisywane przez przeglądarkę na twardym dysku tylko na czas danej sesji, zajmują niewielką ilość miejsca i nie wpływają negatywnie na pracę komputera. Pliki cookie nie zawierają informacji dotyczących danej osoby.

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Zapisane i tymczasowe pliki cookie można niezależnie od siebie odrzucić lub zaakceptować, korzystając z ustawień bezpieczeństwa. Po dezaktywacji plików cookie niektóre elementy na stronie dtpsoft będą niedostępne, a pewne strony internetowe mogą być wyświetlane nieprawidłowo.

Bez wyraźnej zgody użytkownika firma dtpsoft nie łączy danych osobowych (imię, adres itd.) z danymi zapisanymi w używanych przez siebie plikach cookie. Aby móc korzystać z funkcji koszyka, należy zaakceptować pliki cookie (tymczasowe/trwałe)!.